Mövenpick Hotel Deira, Dubai, UAE

12:35 PM

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi

11:04 AM

Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri, Abu Dhabi

3:37 PM